bendruomene baneris tekstas

Klausimai, susiję su gyvenimu Lietuvoje ir kita informacija

 Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Lietuvoje gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi Lietuvoje, pavardžių rašybą, santuokos registraciją Lietuvoje, dvigubą pilietybę LR piliečiams bei jų vaikams, vardo, pavardės ar tautybės keitimo procedūras.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir Lietuvą, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

SANTUOKOS_REGISTRAVIMAS_LT_300x200.jpgCIVILINĖS, BAŽNYTINĖS IR ISLAMIŠKOS SANTUOKOS REGISTRAVIMAS, KAI BŪSIMAS SUTUOKTINIS - UŽSIENIETIS

CIVILINĖ SANTUOKA

Norint sudaryti civilinę santuoką Lietuvoje, reikia pateikti šiuos dokumentus:

- Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

- Abiejų sutuoktinių gimimo liudijimus;

- Užsienio valstybės pilietis turi pateikti jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo santuokai nėra kliūčių;

- Numatytos formos prašymą įregistruoti santuoką;

- Mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (santuokos registravimas Civilinės metrikacijos įstaigoje kainuoja 70Lt, norinčių susituokti pasirinktoje vietoje – 210Lt);

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.

Daugiau informacijos rasite LR vidaus reikalų ministerijos puslapyje.

BAŽNYTINĖ SANTUOKA

Norint įregistruoti santuoką bažnyčioje, patariama ne vėliau nei trys mėnesiai prieš numatytą santuokos datą kreiptis į savo parapijos bažnyčią. Reikalingi šie abiejų sužadėtinių dokumentai:

- Pasas;

- Krikšto liudijimas (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);

- Dokumentas, liudijantis, kad nebuvote sudarę bažnytinės santuokos (taip pat išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);

- Jei tuokiatės ne savo parapijoje – leidimas iš jūsų parapijos kunigo, leidžiantis tuoktis už parapijos ribų;

- Pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus (juos išklausyti galima Lietuvoje arba užsienio šalyje, kurioje gyvenate. Daugiau informacijos suteiks bažnyčios, kurioje ketinate tuoktis, klebonas);

- Jei vienas iš būsimų sutuoktinių yra pakrikštytas ne katalikų bažnyčioje, arba nekrikštytas – išpažįsta kitą religiją, reikalingas vietos vyskupo leidimas santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties (paprastai šiuo leidimu pasirūpina bažnyčios, kurioje ketinate tuoktis, klebonas, jums pateikus reikalingus dokumentus);

Jei vienas ar abu būsimi sutuoktiniai yra užsienio šalies piliečiai, bažnytinę santuoką galima sudaryti tik tada, kai pirma įregistruota civilinė santuoka.

Dėl tikslesnės informacijos, susijusios su reikalingais dokumentais bei jų vertimais, patariame susisiekti su bažnyčios, kurioje ketinate sudaryti santuoką, atstovais.

Parengta pagal www.santuoka.lt ; www.lvk.lcn.lt

ISLAMIŠKA SANTUOKA IR CIVILINĖ JOS REGISTRACIJA

Lietuvoje islamišką santuoką sudaro muftijus. Su juo galite susisiekti paskambinę telefonu 8-674 17710.

Kad islamiška santuoka būtų galiojanti, būtina:

- turėti du liudininkus (vyrus) musulmonus;

- jaunajai turi būti įteikiama vestuvių dovana, vadinama mahr;

- jaunajai turi atstovauti jos globėjas, vadinamas uali. Jei mergina neturi globėjo, juo paprastai būna muftijus.

Santuokos sudarymas muftijate kainuoja 100lt.

Kad islamiška santuoka galėtų būti registruota civiliškai, muftijui reikia pateikti šiuos dokumentus:

- abiejų sutuoktinių gimimo liudijimus;

- pažymą apie šeimyninę padėtį, įrodančią, kad nei vienas iš būsimų sutuoktinių nėra susituokę su kitais asmenimis, kad nėra kliūčių santuokai sudaryti;

- išsituokusiam asmeniui – ištuokos liudijimą, našliui – mirties liudijimą;

- abiejų sutuoktinių galiojančius pasus ir jų kopijas;

Šie dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvoje, patvirtinti apostile Užsienio reikalų ministerijoje (pirmiausia uždėta apostilė arba legalizuojantis antspaudas užsieniečio/užsienietės gimtojoje šalyje, paskui dar vienas – Lietuvoje), išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro.

Po santuokos sudarymo muftijate, muftijus išduoda islamiškos santuokos liudijimą arabų, anglų ar lietuvių kalbomis. Taip pat du papildomus dokumentus: vienas jų įpareigoja įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos skyriuje per 10 dienų nuo jos sudarymo, o kitas patvirtina įvykusios santuokos faktą – pastarąjį dokumentą reikia pateikti civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojams. Registracija kainuoja 25lt, tą pačią dieną išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.