bendruomene baneris tekstas

VARDO_KEITIMAS_300x200.jpgASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS KEITIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės (toliau vadinama·– šios taisyklės) nustato vardo, pavardės, tautybės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.

2. Pagal šias taisykles vardas, pavardė, tautybė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės metrikacijos taisykles, kurias tvirtina teisingumo ministras.

 

3. Keisti vardą, pavardę, tautybę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai (toliau vadinama·– pareiškėjas). Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama pareiškėjui, sulaukusiam 18 metų amžiaus, išskyrus šių taisyklių 16, 17 punktuose nustatytus atvejus.

4. Užsienio valstybės piliečio vardas, pavardė, tautybė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau vadinama·– konsulinė įstaiga) jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

5. Keičiant vardą, pavardę, tautybę, turi būti pateikiami:

5.1. nustatytos formos prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę (toliau vadinama·– prašymas);

5.2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai nepilnamečiam vaikui jis nėra išduotas;

5.3. dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę;

5.4. civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai;

5.5. kiti šiose taisyklėse nurodyti dokumentai.

6. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba konsulinę įstaigą.

Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas. Pateikiant prašymą per konsulines įstaigas, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

7. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti·– atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti·– leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas (toliau vadinama·– asmens tapatybės dokumentas).

8. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

9. Už vardo, pavardės, tautybės pakeitimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr.·52-1484) nustatyta tvarka. Šiame įstatyme nustatytais atvejais asmenys yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo. Šiuo metu numatyta rinkliava yra 42Lt (12.16 EUR (Mišri Šeima pastaba)).

II. VARDO, PAVARDĖS, TAUTYBĖS KEITIMO PAGRINDAI

10. Pareiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka jo lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

11. Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas:

11.1. turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti;

11.2. nori turėti bendrą su savo sutuoktiniu pavardę;

11.3. nori susigrąžinti anksčiau turėtą savo pavardę;

11.4. nori turėti dvigubą pavardę (prie savo pavardės prijungti sutuoktinio pavardę);

11.5. nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;

11.6. nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę;

11.7. turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;

11.8. dalyvauja liudytojų apsaugos programoje;

11.9. nori turėti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;

11.10. nori savo nelietuvišką sugramatintą (su lietuviška priesaga ir (arba) galūne) pavardę pakeisti į tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos priesagos ir (arba) galūnės), arba atvirkščiai·– nori savo nelietuvišką nesugramatintą pavardę pakeisti į tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;

11.11. pasikeitė pavardę užsienio valstybėje.

11.12. Nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.

12. Pareiškėjo pasirinkta pavardė turi atitikti jo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

13. Jeigu norima pavardę keisti šių taisyklių 11.1 punkte nustatytu pagrindu, gali būti pasirenkama tik tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardė. Keičiant pavardę šių taisyklių 11.6 punkte nustatytu pagrindu, turi būti pateikiamas patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas.

14. Jeigu pavardę keičia pareiškėjas, kuris yra sudaręs santuoką, jo sutuoktinio pavardė nekeičiama.

15. Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę. Kartu su šių taisyklių 5 punkte nurodytais dokumentais civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų, jeigu jam teismo sprendimu nėra neterminuotai apribota tėvų valdžia, rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

16. Kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos, turi būti prašoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvados.

III. VARDO, PAVARDĖS, TAUTYBĖS KEITIMO TVARKA

19. Prašymą pareiškėjas pateikia savo gyvenamosios vietos, kuri nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, civilinės metrikacijos įstaigai.

Jeigu pareiškėjas neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, prašymas pateikiamas paskutinės jo gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigai arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigai.

20. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Prireikus atkurti prarastą civilinės būklės akto įrašą arba gauti iš užsienio valstybių institucijų ar valstybės archyvo civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, pažymas, civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.

21. Civilinės metrikacijos įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau vadinama·– darbuotojas), priėmęs prašymą ir patikrinęs, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, privalo išaiškinti pareiškėjui vardo, pavardės, tautybės pakeitimo teisines pasekmes ir pareigą sumokėti valstybės rinkliavą.

22. Vardui, pavardei, tautybei pakeisti yra užvedama byla, kuri baigiama nustatytos formos išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo (toliau vadinama·– išvada) (2 priedas). Išvadą pasirašo civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas.

23. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigos archyve nėra civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, civilinės metrikacijos įstaiga turi reikiamus įrašų nuorašus išreikalauti iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar valstybės archyvo. Jeigu civilinės būklės akto įrašas yra prarastas, jis turi būti atkurtas Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras, nustatyta tvarka.

24. Surinkusi reikiamą informaciją, civilinės metrikacijos įstaiga surašo išvadą, siūlydama pakeisti vardą, pavardę, tautybę ar nekeisti jų. Ši išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai.

Jeigu nepilnamečio vaiko tėvų pavardės keičiamos šių taisyklių nustatyta tvarka, jų nepilnamečio vaiko pavardės pakeitimo klausimas aptariamas vieno iš vaiko tėvų išvadoje.

25. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą. Išvados patvirtinimas ar atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Jeigu atsisakoma patvirtinti išvadą leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, per 5 darbo dienas motyvuotu raštu apie tai pranešama pareiškėjui ir išvadą pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai.

27. Jeigu atsisakoma tvirtinti išvadą neleisti pakeisti vardo, pavardės, tautybės, per 5 darbo dienas motyvuotu raštu apie tai pranešama išvadą pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai. Civilinės metrikacijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos turi pateikti Teisingumo ministerijai tvirtinti išvadą leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę.

28. Jeigu patvirtinama išvada neleisti pakeisti vardo, pavardės, tautybės arba atsisakoma patvirtinti išvadą leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, civilinės metrikacijos įstaiga grąžina pareiškėjui pateiktus civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų originalus.

29. Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama ją pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai. Civilinės metrikacijos įstaiga raštu per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą.

30. Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašus atitinkamiems pareiškėjo civilinės būklės aktų įrašams ir, pareiškėjui sumokėjus valstybės rinkliavą, išduoda vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimą bei atitinkamai pakeistus civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus. Pirmiau išduoti civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai paimami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Vardas, pavardė keičiami paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui.

32. Tautybė keičiama visuose pareiškėjui įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose. Jeigu pareiškėjo gimimo įraše nėra duomenų apie tautybę, šis įrašas papildomas duomenimis apie tautybę.

33. Jeigu vardą, pavardę, tautybę keičia nors vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose ir išduodami atitinkamai pakeisti nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimai.

34. Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, tačiau pareiškėjas per 6 mėnesius nuo šių taisyklių 29 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos nesikreipia į civilinės metrikacijos įstaigą, leidimas keisti vardą, pavardę, tautybę netenka galios.

Naudoti šaltiniai:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-10-29 įsakymas Nr. 1R-415 ,,Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 ,,Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-10-12 įsakymas Nr. 1R-318 ,,Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 ,,Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"